Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Adatkezelési nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.filterland.hu weboldal (továbbiakban: "Weboldal") üzemeltetője, az AT-LA Filt 97 Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 3., cégjegyzékszám: 13-09-093405, a továbbiakban: "Filterland.hu") garantálja, hogy a látogatók és felhasználók (továbbiakban: "Felhasználó") személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.
Átalános adatkezelési elvek

1. A Weboldal látogatásával a Felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a Weboldal információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

2. A Weboldal használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

3. A Felhasználó a Weboldal látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson Filterland.hu számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Weboldal bizonyos részeihez.

4. Filterland.hu kijelenti, hogy a Felhasználó által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

5. Filterland.hu a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Filterland.hu olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

6. Filterland.hu a Felhasználó személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

7. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatai törlését kérje.

8. A Filterland.hu nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét.

9. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Weboldal látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Filterland.hu-t, illetve a Weboldal készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

10. A Felhasználóról összegyűjtött illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve Weboldal működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.

11. Bár a Weboldal összeállításakor a Filterland.hu kellő gondossággal járt el, a Filterland.hu nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Weboldalon lévő vagy a Weboldalon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a Filterland.hu közli vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A Weboldalon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a Weboldal nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

12. Filterland.hu nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldal tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Weboldalon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Weboldalról vagy a Weboldalon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

13. A Filterland.hu a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

14. A Filterland.hu szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Filterland.hu nem vállal felelősséget.

15. A Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére.

16. A Weboldalt látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Filterland.hu-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

17. A Filterland.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Filterland.hu jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

18. A FitnessKupon.hu a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

19. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes:

 • bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
 • az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,
 • bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,
 • a jóerkölcs követelményeivel.

20. A Felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

A regisztrált felhasználókról nyilvántartott adatok

1. A Weboldal szolgáltatásaink teljes és hatékony használata érdekében ajánlott a regisztráció.

 • e-mail-cím
 • jelszó (kérjük, olyan jelszót adjon meg, amely biztosítja, hogy csak a Felhasználó fér hozzá személyes adatlapjához)
 • teljes név
 • cégnév
 • cím
 • telefonszám

2. A fenti adatok kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.

3. A Filterland.hu nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Filterland.hu tudomást szerez arról, hogy bármely Felhasználó a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel a rendszerbe, azon Felhasználó regisztrációja haladéktalanul törlésre kerül.

4. A Filterland.hu kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

5. A regisztráció során személyes adatait megadó Felhasználó adatlapja hitelesítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait.

6. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.

7. A Felhasználó felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Felhasználó a felelős.

8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért Filterland.hu nem vállal felelősséget.

9. Filterland.hu fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

предприятия смоленска — rosorg-smolensk.ru.

Filterland.hu

AT-LA Filt 97 Kft.

Cím: 1044 Budapest, Megyeri út 3.

Tel: +36 1 370 6259

Fax: +36 1 231 0427

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cégjsz: 13-09-093405

Adószám: 12252534-2-13.

Bejelentkezés vagy RegisztrációWebáruházunk karbantartása alatt a webes rendelés szünetel.
Rendeléseit a +36 1 370 6259 telefonszámon fogadjuk!
Köszönjük a megértést!